Runner’s High:n Verkkovalmennuspalvelun käyttö-, toimitus ja peruutusehdot


LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ PALVELUUN.

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa runhigh.thinkific.com sijaitsevaan palveluun (jäljempänä "Palvelu") alla olevien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, ja ne sitovat sinua ensimmäisestä Palvelimelle rekisteröitymisestä lähtien.


1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Runner's High Oy:n (Jäljempänä Runner's High) osoitteessa runhigh.thinkific.com tarjottavien Palveluiden käyttöön.

Näitä ehtoja sovelletaan rekisteröityneen käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan myös rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennuksen kestoajan. 

2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Runner's High:n kulloinkin tarjoamat verkkovalmennukset ja niihin liittyvä aineisto.

Runner's High:lle on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, sisältöä ja saatavuutta.

Eri päätelaitteilla käytettäessä Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Runner's High voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa toisen palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Runner's High ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä tai palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Runner's High saattaa oman harkintansa perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.


3. PALVELU

3.1 Palvelun käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän kopioi tai jaa mitään Palveluun maksullisiin tuotteisiin liittyvää materiaalia kolmannelle osapuolelle.


3.2 Palvelun käyttö rekisteröitymättä

Jotki palvelut saattavat olla saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Runner's High katsoo sopivaksi. Runner's High varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palvelun osa-alueita, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisien Palvelun osa-aluiden käyttöä voidaan myös rajoittaa siten, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.


3.3 Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä Käyttäjä saa paljastaa sitä kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Runner's High ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai muulla tavoin leviää kolmannen osapuolen tietoon. Kaikki Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Runner's High:lle. Runner's High voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.


3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus pyytää Käyttäjätunnuksen poistamista. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen valmennus@runhigh.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluttua siitä, kun Runner's High kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.


3.5 Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Runner's High:lle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Runner's High:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Runner's High:n puolesta ja Runner's High:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Runner's High:ta kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.


4. Kolmannen osapuolen sisältö

Runner's High vastaa vain oman Palvelunsa sisällöstä, eikä siten vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palveluista.


5. Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Runner's High pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

Mikäli Runner's High harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, voi se oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.


6. Immateriaalioikeudet

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut siihen oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

Palvelun sisältämän tai Runner's High:n Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Runner's High:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Runner's High:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Runner's High:n luottamukselliseen tietoon ja osaamiseen, joka on Runner's High:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Runner's High:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.


7. Palvelun käytettävyys

Runner's High ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Runner's High ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.


8. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Runner's High tekee parhaansa varmistaakseen, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Runner's High ole tällöin velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä, jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja, vaan Runner's High:lla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta itselleen, ottaen huomioon muun muassa terveydentilansa, fyysiset ominaisuutensa sekä muut henkilökohtaiset tekijät.

Verkkovalmennuksen materiaalit säilyvät asiakkaan Käyttäjätunnuksella katsottavina valmennuksen keston ajan joko ostohetkestä tai mahdollisesta kurssin aloituspäivästä lähtien, jonka jälkeen materiaalit poistuvat asiakkaan käytöstä verkkosivustolta ja mahdollisesta mobiilisovelluksesta. Asiakkaalla on oikeus tallentaa valmennuksen kirjalliset materiaalit itselleen valmennuksen keston aikana omaan laitteeseensa tai tulostaa valmennukseen kuuluvat kirjalliset materiaalit omaa myöhempää käyttöä varten.

Materiaalit ovat saatavilla ainoastaan Palvelussa, eikä Runner's High on velvollinen toimittamaan niitä muita kanavia käyttäen.

Palvelu muodostuu verkkosivusta, sekä palvelun mobiilisovelluksesta ja valmennukseen kuuluvasta keskustelupalstasta, jos sellaiset sisältyvät valmennuksen kuvaukseen. Palvelu on asiakkaan käytössä ostohetkestä tai muusta Runner's High:n määrittämästä aloituspäivästä alkaen valmennuksen keston ajan.


9. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee huomioida, että muutokseen liikkumisessa ja ruokavaliossa liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu Verkkovalmennukseen omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja tai Runner's High eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia Verkkovalmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan Runner's High:ta Verkkovalmennuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ruokavalioon vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).


10. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että hän käyttää Palvelua ja sen sisältöä kaikilta osin omalla vastuullaan. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Runner's High varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai muokata Palvelua.

Runner's High ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Runner's High ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on Palvelusta yhteys.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Runner's High ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.


10. Sopimusehtojen muutokset

Runner's High varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.


11. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa verkkovalmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Runner's High:lla on aina oikeus ilman käyttäjän erillistä suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.


12. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Palvelussa, ja kun Runner's High on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Runner's High pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Runner's High:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Runner's High vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Runner's High pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Runner's High ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Mikäli Verkkovalmennuksessa on kiinteä aloituspäivämäärä, pääsääntöisesti osto koskee vain sillä hetkellä alkavaa valmennustq, eikä oikeuta valmennuksen siirtämistä millekään tulevalle kierrokselle. Siirtäminen voidaan kuitenkin tehdä, jos osallistujalla on esittää lääkärintodistus, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumasta kyseiseen valmennukseen terveydellisistä syistä. Lääkärintodistus tulee toimittaa Runner's High:lle viivytyksettä osoitteeseen valmennus@runhigh.fi.13. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Digitaaliset palvelut


Digitaalisten palveluiden eli esimerkiksi verkkokaupassa myytävien verkkovalmennusten osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan tilauksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Toimittaminen alkaa

    heti tilauksen jälkeen palveluissa ja kursseilla, joilla ei ole erikseen ilmoitettua aloituspäivämäärää (esim. Simo Wannas Maratonkoulu)

    palvelun käyttämisestä tai Palveluun kirjautumisesta kurssin aloituspäivänä tai sen jälkeen kursseilla, joilla on erikseen ilmoitettu aloituspäivämäärä

Hyväksymällä nämä ehdot asiakas antaa samalla suostumuksen Palvelun toimituksen aloittamiseen yllä kuvastetulla tavalla ja tilanteissa, minkä johdosta kyseisissä tilanteissa peruutusoikeutta ei ole käytettävissä.


Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen valmennus@runhigh.fi


14. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Runner's High:n ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.


15. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Runner's High käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme osoitteessa https://runhigh.thinkific.com/pages/privacy

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Runner's High ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin.. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Runner's High:lle osoiteeseen valmennus@runhigh.fi.


16. Force Majeure

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Runner's High:sta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Runner's High vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Runner's High:n sopimuksen rikkomisesta.